Privacyverklaring Schoonheidssalon Soraya

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Soraya verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Schoonheidssalon Soraya of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Soraya verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Contactgegevens verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is Schoonheidssalon Soraya, Delibesstraat 36, 2901 RB Capelle aan den IJssel.

De salon is bereikbaar via:
Telefoon: 06.233 90 750
Email: info@schoonheidssalonsoraya.nl
Website:  www.schoonheidssalonsoraya.nl

Mevrouw S. van Beuzekom is functionaris gegevensbescherming van Schoonheidssalon Soraya. Zij is te bereiken via info@schoonheidssalonsoraya.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Soraya verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of producten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Ras
 • Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 • Productgebruik van gegeven behandeling en productgebruik thuis
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Als cliënt jonger is dan 12 jaar, is niet haar/zijn toestemming vereist maar de toestemming van de ouders die het gezag over hem/haar uitoefenen. Als de cliënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar, is naast toestemming van de cliënt de toestemming van de ouders nodig die het gezag over hem/ haar uitoefenen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Soraya verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact maken over afspraken en de eventuele wijziging of annulering daarvan.
 • Het afhandelen van betalingen.
 • Verzenden van de nieuwsbrief en marketingactiviteiten.*
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden om online een afspraak te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Schoonheidssalon Soraya verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Uw gezondheidsgegevens, huiddiagnose en eventueel medicijngebruik wordt gebruikt om de behandelingen en productgebruik op uw persoonlijke situatie af te stemmen.
 • Het productgebruik tijdens de behandelingen en thuis wordt geregistreerd om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
 • Uw gezondheidsgegevens, eventueel medicijngebruik en ras gegevens zijn nodig om eventuele contra-indicaties voor behandelingen vast te stellen.
 • Voor sommige behandelingen worden voor en na foto’s gemaakt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Deze foto’s zijn alleen voor intern gebruik, tenzij anders met u overeengekomen. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om deze foto’s te gebruiken bij het inwinnen van advies van de desbetreffende leverancier van het merk op apparatuur.

* Indien u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u zich hier ten alle tijden voor afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon Soraya verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. De persoonsgegevens worden dan binnen twee weken vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Soraya verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schoonheidssalon Soraya blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Soraya gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Soraya en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalonsoraya.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Schoonheidssalon Soraya wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Soraya neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met S. van Beuzekom via info@schoonheidssalonsoraya.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.

Suggesties over privacy beleid

Heeft u suggesties, klachten of vragen over het privacy beleid? Stuur dan een email naar info@schoonheidssalonsoraya.nl.

OPENINGSTIJDEN

Ma – Di 08:30 − 22:30
Wo – Vr 08:30 − 18:00
Za – Zo Gesloten

ADRES & CONTACT

 • Delibesstraat 36
  2901 RB
  Capelle aan den IJssel

 • info@schoonheidssalonsoraya.nl

 • 06 233 90 750