Herroepingsrecht / retourneer beleid

Herroepingsrecht

Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Schoonheidssalon Soraya binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Er zal dus geen sprake zijn van testen van het product. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:

– Overeenkomsten voor de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

– Overeenkomsten voor de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (zoals huidverzorging, make-up, geuren en cosmeticaproducten) en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Schoonheidssalon Soraya, Delibesstraat 36, 2901 RB Capella aan en IJssel, info@schoonheidssalonsoraya.nl, telefoon 06 233 90 750) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als Klant de overeenkomst herroept, ontvangt Klant alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen wij u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of dat Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Klant is op tijd als Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Kosten

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Schoonheidssalon Soraya
Delibesstraat 36
2901 RB Capelle aan den IJssel

U kunt het modelformulier voor herroeping hier down loaden.