Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1: Definities

1.1 Ondernemer:
Schoonheidssalon Soraya: gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 24449330 handelend onder de Schoonheidssalon Soraya.

1.2 Klant:
de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Schoonheidssalon Soraya en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.3 Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
iedere afspraak of overeenkomst tussen Schoonheidssalon Soraya en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.4 Algemene Voorwaarden:
de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Identiteit van de onderneming

Schoonheidssalon Soraya
Delibesstraat 36
2901 RB Capelle aan den IJssel
tel.: 06.233 90 750
e-mail: info@schoonheidssalonsoraya.nl

U kunt bellen van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur.

KvK nummer: 24449330
BTW identificatienummer: NL001628915B30

Artikel 3: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Schoonheidssalon Soraya zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

3.3 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Schoonheidssalon Soraya slechts bindend, indien en voor zover deze door Schoonheidssalon Soraya uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4: Het aanbod: prijzen en informatie

(Voor artikelen geldt altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling voor het artikel werd vermeld. Overigens is een ondernemer volgens de Nederlandse wet vrij om zijn producten af te prijzen. U bepaalt, als consument, zelf wanneer u tot aankoop overgaat. U hebt geen recht op teruggaaf van het prijsverschil, als korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn.)

4.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4.2 De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 7,25 bij pakketpost en € 3,95 bij brievenbuspost. Deze kosten worden in het bestelproces weergegeven.
Bij bestellingen boven de € 100,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

4.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Schoonheidssalon Soraya kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4.4 Schoonheidssalon Soraya kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Ondernemer en het voldoen aan de daarbij door Schoonheidssalon Soraya gestelde voorwaarden.

5.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

5.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Schoonheidssalon Soraya het recht om pas aan haar verplichting te voldoen, nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

5.4 Schoonheidssalon Soraya kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6: Registratie

6.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

6.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

6.3 Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Schoonheidssalon Soraya is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

6.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Schoonheidssalon Soraya daarvan in kennis te stellen, zodat Ondernemer gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 7: Uitvoering Overeenkomst

7.1 Zodra de bestelling door Schoonheidssalon Soraya is ontvangen, stuurt Ondernemer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

7.2 Schoonheidssalon Soraya is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

7.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

7.4 Indien Schoonheidssalon Soraya de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt Ondernemer Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of Klant krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.5 Schoonheidssalon Soraya raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur middels het retourformulier, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

7.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7.7 Schoonheidssalon Soraya is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 8: Herroepingsrecht / Retour

8.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Schoonheidssalon Soraya binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Dit kunt u doen door ons een email te sturen naar info@schoonheidssalonsoraya.nl of u kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant het product heeft ontvangen.

8.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Er zal dus geen sprake zijn van testen van het product. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3 Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:

– Overeenkomsten voor de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

– Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (zoals huidverzorging, make-up, geuren en cosmeticaproducten) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Derhalve mogen deze producten enkel teruggezonden worden indien de verzegeling nog intact is en het product niet geopend is geweest. In alle andere gevallen vervalt het herroepingsrecht.

8.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

8.5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping tezamen met het retourproduct en toebehoren terug te zenden aan Schoonheidssalon Soraya. Schoonheidssalon Soraya bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.
Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Schoonheidssalon Soraya
Delibesstraat 36
2901 RB Capelle aan den IJssel

Artikel 9: Kosten in geval van herroeping

9.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de terugzending voor zijn rekening.

9.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10: Betaling

10.1 Klant dient betalingen aan Schoonheidssalon Soraya volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Schoonheidssalon Soraya is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 11: Garantie en conformiteit

“Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.”

11.1 Schoonheidssalon Soraya staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

11.2 Een door Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

11.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Schoonheidssalon Soraya daarvan in kennis te stellen.

11.4 Indien Schoonheidssalon Soraya de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 12: Klachtenprocedure

12.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Schoonheidssalon Soraya, dan kan hij bij Schoonheidssalon Soraya telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

12.2 Schoonheidssalon Soraya geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Schoonheidssalon Soraya binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

12.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

13.2 De totale aansprakelijkheid van Schoonheidssalon Soraya jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

13.3 Aansprakelijkheid van Schoonheidssalon Soraya jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Schoonheidssalon Soraya jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Schoonheidssalon Soraya.

13.5 De aansprakelijkheid van Schoonheidssalon Soraya jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Schoonheidssalon Soraya onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Schoonheidssalon Soraya ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Schoonheidssalon Soraya in staat is adequaat te reageren.

13.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Schoonheidssalon Soraya meldt.

13.7 In geval van overmacht is Schoonheidssalon Soraya niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Schoonheidssalon Soraya.

Artikel 15: Persoonsgegevens

15.1 Schoonheidssalon Soraya verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 16: Slotbepalingen

16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Schoonheidssalon Soraya gevestigd is.

16.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

16.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en reguliere post verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Schoonheidssalon Soraya
Delibesstraat 36
2901 RB Capelle aan den IJssel
tel 06.233 90 750
info@schoonheidssalonsoraya.nl
KvK 24449330
BTW NL001628915B30

U kunt het modelformulier voor herroeping hier down loaden.